Algemene voorwaarden

CLIMANOVA BV - Eede.

Artikel 1 Algemeen.
1.1 Deze voorwaarden zijn overeenkomstig het gestelde in lid 2 van toepas­sing op al onze aanbiedin­gen, alsmede op alle over­een­komsten welke door ons met derden zijn of zullen worden aan­ge­gaan.
1.2 Indien een derde eigen algemene voor­waarden hanteert die op de te sluiten overeenkomst van toepassing zijn, dan preva­leren onze algemene voorwaarden. Wenst een derde van onze voorwaar­den af te wijken dan dient dit expliciet en schrifte­lijk ge­meld te worden. Afwijkingen van onze voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover dit schriftelijk door ons is bevestigd.
1.3 Mondelinge afspraken met en/of toezeggingen van onze perso­neelsleden en/of vertegenwoordigers verbinden ons eerst na onze schriftelijke bevesti­ging.
 
Artikel 2 Aanbiedingen en orders.
2.1 Al onze offertes in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en verplich­ten ons niet tot levering. Door de enkele accepta­tie door de opdrachtgever van een offerte komt derhalve nog geen overeen­komst tot stand.
2.2 Wij zijn eerst gebonden aan orders, ook indien aangenomen door handels­rei­zigers, handelsagenten, wederverko­pers en andere tussenpersonen, nadat wij deze schriftelijk hebben bevestigd en alle gegevens die voor de uitvoering van de order noodzakelijk zijn in ons bezit zijn en betaling of zekerheidsstelling voor zover deze bij de opdracht dienen te geschieden is verricht. Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet-schriftelijke bevesti­ging, bij voorbeeld bij spoedle­ve­ranties, is voor de opdrachtgever.
 
Artikel 3 Maten. gewichten tekeningen afbeeldingen en techni­sche gegevens
De in onze aanbiedingen. folders, gidsen, catalogi, voorraadlijsten, circulai­res en ander reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en techni­sche gegevens, inbegrepen de daarbij weergegeven tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij door ons schriftelijk en uitdrukkelijk een garantie wordt verstrekt. Tot het gebruik blijven wij (alleen)ge­rechtigde ongeacht of voor deze gegevens aan derden kosten in rekening zijn gebracht. Zij mogen aan derden zonder onze toestemming niet ter hand worden gesteld, worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd
 
Artikel 4 Prijzen.
Door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbie­ding geldende prijsbepalende factoren met inbe­grip van loonsommen, heffingen en belastingen, berekend volgens de bij ons gelden­de normale arbeidstijden.
Indien na de datum van de aanbieding of overeenkomst een of meer der kostprijs­bepalende factoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit tengevolge van voorzienbare omstandighe­den, zijn wij gerechtigd de overeen­gekomen prijs dienovereen­komstig aan te passen. Tenzij anders is aangegeven worden onze prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten genoteerd.
 
Artikel 5 Levering.
Al onze leveringen binnen Nederland geschieden op de conditie "vrachtvrij afleveradres"
Voor orders beneden een door ons telkens nader vast te stellen factuurbe­drag (exclusief omzetbelasting) gehouden wij ons het recht voor vrachtkos­ten in rekening te brengen en zal door ons een kostentoeslag berekend worden volgens het op het tijdstip van het verrichten van de levering bij ons geldende toeslagtarief. De zaken reizen voor risico van de opdrachtge­ver. Zodra de zaken ons magazijn verlaten hebben en bij levering op aanvoer van derden de fabrieken en magazijnen van deze derden verlaten hebben, zijn de zaken voor risico van de opdrachtgever. Wij zijn bevoegd de zaken voor rekening van de opdrachtgever tegen door ons te bepalen risico's te dekken.
 
Artikel 6 Emballage.
De verpakkingskosten kunnen door ons extra in rekening worden gebracht, tenzij de zaken door ons in een fabrieksverpakking worden geleverd waarvoor onze leverancier ons niet separaat belast. Door ons berekende emballage wordt voor het volle bedrag gecrediteerd, mits deze in goede staat en binnen een maand na de datum van levering vrachtvrij is geretourneerd.
 
Artikel 7 Levertijden.
De door ons opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringster­mijn schrifte­lijk. uitdrukkelijk door ons is gegaran­deerd.. Afgezien van de gevallen waarin wij een garantie hebben verleend, is de naleving van de opgegeven levertijd afhankelijk van onze mogelijkheden. Bij overmacht en andere omstandigheden van overeenkomstige aard waarbij naar redelijkheid nakoming van de transactie niet van ons kan worden gevergd- daaronder mede begrepen het geval, dat wij door onze eigen leveran­ciers niet tot levering in staat worden gesteld, zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden.
Behoudens grove schuld onzerzijds geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeen­komst, noch op schadevergoeding. Indien  aflevering niet heeft plaatsgevon­den binnen zes maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen hebben de opdrachtgever en wij het recht de overeenkomst te ontbinden. Dat recht bestaat ook indien de overeenkomst inmiddels ten dele is uitgevoerd. Wij zijn bevoegd een order in haar geheel dan wel in gedeelten uit te voeren. Indien wij in gedeelten leveren zijn wij gerech­tigd in gedeelten te factureren en daarvan betaling te verlangen. Op deelfacturen zijn de overeengekomen betalingsvoor­waarden van toepassing.Voor een overeenkomst waarbij levering op afroep is overeengekomen geldt dat de zaken zoveel mogelijk in gelijke hoeveelheden en termijnen zullen worden afgenomen over de tijd die voor de levering van het geheel is overeengeko­men. Neemt de opdrachtgever de zaken niet in ontvangst zoals is overeengekomen dan is hij zonder ingebrekestelling door ons in verzuim en is artikel 8 van overeenkom­stige toepassing.
 
Artikel 8 Verplichtingen opdrachtgever.
8.1 Iedere toerekenbare tekortkoming van, of niet nakoming door de op­drachtge­ver van zijn verplich­tingen jegens ons, doet ons gerechtigd zijn, zonder verdere ingebrekestelling, de overeen­komst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, onverminderd ons recht tot vordering van nakoming en/of schadevergoe­ding. Bovendien zijn wij gerechtigd, alle andere met opdrachtgever gesloten overeenkomsten, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren zonder tot enige schadevergoeding, hoe ook genoemd, gehouden te zijn en onvermin­derd ons recht op schadevergoeding en op betaling voor door ons reeds geleverde zaken en presta­ties. Ieder geval waarbij een vordering van ons op opdrachtgever terstond opeisbaar wordt, kan dit artikel van toepassing doen zijn.
 
Artikel 9 Betaling.
9.1 De opdrachtgever wordt geacht de facturen als juist en verschul­digd te hebben erkend, indien hij daartegen niet binnen veer­tien dagen na factuur­datum schriftelijk heeft geprotesteerd.
9.2 Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen dertig dagen na factuur­datum hetzij te onzen kantore, hetzij op een onzer giro- of bankrekeningen, bij overschrijding van welke termijn de opdrachtgever van rechtswege jegens ons in gebreke is. Ingeval de opdrachtgever ten aanzien van de betaling van een der facturen in gebreke is, worden alle overige vorderingen van ons terstond opeisbaar en wordt het voorgaande artikel van overeenkom­stige toepas­sing.
Wij zijn bevoegd per wissel te disponeren.
9.2 De door ons in rekening gebrachte kredietbeperking toeslag van 2% kan uitsluitend bij volledige betaling binnen dertig dagen worden afgetrokken.
9.3 Wij zijn naast het gestelde in het voorgaande lid gerechtigd bij betaling na dertig dagen de wettelijke rente te vorderen over het onbetaald gebleven bedrag.
9.4 Alle kosten die vallen op de inning van het verschuldigde bedrag, inclusief kredietbeperking­ toeslag en wettelijke rente, zowel gerechtelijk als buitenge­rechtelijk, de kosten van juridisch advies inbegrepen, zijn voor rekening van de opdrachtgever
9.5 De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag. Indien wij aantonen dat de werkelijke kosten hoger zijn kunnen wij de meerdere kosten eveneens in rekening brengen.
9.6 Wij zijn, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd om voordat de aflevering plaatsvindt voldoende zeker­heid voor de betaling verlan­gen. Indien daartoe naar onze mening aanleiding is, kunnen wij gedurende de uitvoe­ring van het werk en/of de levering eveneens zekerheids­stel­ling voor de betaling verlangen. De zekerheid kan te onzer keuze bestaan in de vorm van vooruitbetaling, bankgarantie, hypotheek, pand of borgtocht. Indien aan dit verlangen geen gevolg wordt gegeven binnen een aan te geven termijn zijn wij gerechtigd onze prestatie op te schorten.
9.7 Indien de opdrachtgever een schuldenregeling met zijn crediteuren poogt te treffen, surséance van betaling vraagt, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit, overdraagt dan wel liquideert, alsmede indien beslag te zijnen lasten wordt gelegd is elke vordering van ons op opdracht­gever terstond opeisbaar.
9.8 Wij zijn te allen tijde bevoegd onder rembours te leveren.
 
Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud.
10.1 De geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de opdrachtgever aan alle verplich­tingen jegens ons, waaronder eventuele verplich­ting tot betaling van rente, vergoedingen en kosten, heeft voldaan, ongeacht of de geleverde goederen al of niet zijn verwerkt of gemonteerd.
10.2 Tot meerder zekerheid van onze vorderingen zijn wij gerechtigd op alle door ons geleverde zaken een bezitloos pandrecht te vestigen. De opdracht­gever dient hieraan op eerste verlangen van ons alle medewerking te verlenen.
10.3 De opdrachtgever is gerechtigd de aan ons toebehorende en aan hem geleverde zaken op rechtmatige wijze aan derden te verkopen in de normale uitoefening van zijn bedrijf, doch op eerste verzoek van ons is hij verplicht de op de derde door de verkoop ontstane vordering aan ons te cederen en deze cessie aan de derde bekend te maken per aangetekend schrijven. Bij gebreke van medewerking door de opdrachtgever machtigt hij ons voor nu en alsdan, voor zijn rekening en risico, de vordering van hem op de derde te innen.
10.4 Zaken die nog ons eigendom zijn mogen niet worden verpand of bezwaard.
10.5 Indien dezelfde soort zaken geleverd zijn op een of meer onbetaalde facturen, worden de bij de opdrachtgever aanwezige zaken geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.
10.6 Opdrachtgever machtigt ons voor nu en alsdan goederen die nog ons eigendom zijn en die nog niet door hem zijn verkocht op ons eerste verzoek, voor zijn rekening en risico, uit zijn magazijn of opslagplaats terug te nemen, indien hij weigert of niet in staat is aan zijn betalingsverplich­tingen te voldoen.
 
Artikel 11 Materiaalfouten, fabrieksgaranties, productaansprakelijkheid.
11.1 Onze aansprakelijkheid kan uit­sluitend betrekking hebben op uitgevoer­de werkzaamheden en geleverde zaken, voor zover door ons ontworpen, en voorts, buiten de aanspra­kelijk­heid waartoe wij wettelijk gehouden zijn, slechts voor zover het een door ons gemaakte ernstige fout betreft, tenzij wij aantonen, dat de fout onder de desbetref­fende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplet­tendheid en wijze van vakuitoe­fening niet had kunnen worden vermeden.
11.2 Door ons wordt nimmer verdergaande verplichtingen aanvaard, respectie­velijk garanties verleend dan de verplichting tot het (naar keuze en te onzer beoorde­ling) binnen een periode van 6 maanden vervangen, dan wel credite­ren, dan wel repareren van het geleverde product waaraan materiaal­fouten kleven. Met name kunnen wij nimmer voor enige vergoeding van welke schade, hoe ook genoemd, en van welke aard dan ook worden aangesproken.
11.3 Indien zaken worden geleverd die betrokken zijn van onze leveranciers, dan kunnen wij nimmer worden aangesproken voor een garantie of vergoeding die de garantie of vergoeding die onze leverancier verleent te boven gaat. In het laatste geval zijn wij gerechtigd de opdrachtgever naar onze leveran­cier, ter verdere afhandeling van de claim, te verwijzen.
11.4 De opdrachtgever vrijwaart ons voor alle schaden. kosten en interes­sen, welke voor ons mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden die verband houden met de door ons geleverde zaken.
11.5 Wij sluiten de aansprakelijkheid voor onze producten uit indien deze zijn vervaardigd in overeenstemming met dwingende overheidsvoorschriften of de schade te wijten is aan het ontwerp van een product waarin onze zaken bestanddeel zijn.
11.6 Onze aansprakelijkheid zal verminderen indien de schade is veroorzaakt door zowel een gebrek aan ons product als door de schuld van de opdrachtge­ver of diens rechtsopvolger of degene waarvoor de opdrachtgever aansprake­lijk is.
11.7 Wij zullen ingeval van aansprakelijkheid voor foutieve leve­ring van zaken door leveranciers of diensten van onderaannemers, alvorens hier­voor zelf tot schadever­goeding te hoeven over te gaan, in de gelegenheid worden gesteld de leverancier of de onderaannemer aansprakelijk te stellen of te doen stellen. In geval van daaruit voortvloeien­de gerechtelijke procedures zullen wij worden geacht als lasthebber van de opdrachtgever op te treden en zal de op­drachtgever akkoord gaan met de uitspraak in eventuele laatste instantie.
 
Artikel 12 Reclamaties en retournering van zaken.
12.1 Onverminderd het hierna bepaalde, geldt dat de opdrachtgever aanstonds na onze aflevering van de zaken gehouden is deze te controleren op overeen­stemming met de opgegeven order, ongeacht de plaats waar de zaken overeen­komstig de order worden afgeleverd. In geval van reclamaties worden door ons geleverde zaken uitsluitend retour gehaald, resp. retour genomen, nadat vooraf overleg met een onzer verkoopmedewerkers heeft plaatsgehad; dit is ook van toepassing indien wij ons ermee akkoord verklaren dat zaken ter reparatie worden geretourneerd zonder dat er van een reclamatie sprake is.
Indien het reclamaties betreft wegens verkeerd geleverde of verpakte zaken, die beschadigd zijn afgeleverd, moet de reclamatie door de opdrachtgever schrifte­lijk, vergezeld van de betrokken paklijst, bij ons worden ingediend uiterlijk op de zevende dag na de aflevering; een reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in de oorspronkelijke staat verkeert.Indien de zaken door de opdrachtgever zijn gemonteerd of verwerkt wordt reclamatie, ongeacht op welke grond dan ook , door ons niet meer geaccepteerd, ook wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend; in zodanig geval zijn wij tot generlei tegemoetko­ming gehouden. Reclamaties kunnen uitsluitend schriftelijk en binnen de gestelde termijn worden ingediend. Beschadigde zaken die onverpakt zijn, moeten bij de aflevering reeds door de opdrachtgever geweigerd te worden.
12.2 Indien zaken, welke onder fabrieks- of importeursgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, dan kunnen de kosten die daarbij eventueel voor ons ontstaan, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
12.3 Indien aan ons zaken ter reparatie worden toegezonden, zonder dat van een reclamatie sprake is, dan zijn de kosten van de reparatie en de verzending voor de opdrachtgever.
12.4 In gevallen die uitsluitend te onzer beoordeling staan, kunnen om andere dan de hiervoor vermelde redenen door ons geleverde zaken door ons worden retour genomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder dan dertig dagen, de zaken zich nog in de oorspronkelijke staat bevonden en behoren tot ons voorraad-assortiment. Speciaal voor de opdrachtgever bestelde zaken worden nimmer retour genomen. In geval van creditering zoals in dit lid bedoeld berekenen wij aan de opdrachtgever crediteringskosten van 3% van de waarde van de zending met een minimum van € 10,--, met dien verstande dat voor apparaten met een waarde van meer dan € 250,-- een vast bedrag van
€ 25,-- per apparaat in rekening wordt gebracht. Er wordt een bedrag in rekening gebracht met als omschrijving "crediteringskosten" (omvattende vracht- en administratiekosten).
12.5 Het indienen van reclamaties ontheft de opdrachtgever niet van betaling overeenkomstig de factuur. Het onder artikel 12 bepaalde doet geen afbreuk aan de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden.
 
Artikel 13 Toepasselijk recht, geschillen en depot.
13.1 Het Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkom­sten tussen ons en opdrachtgever.
13.2 Uitsluitend de rechtbank te Middelburg is bevoegd van ieder geschil kennis te nemen, tenzij wij onze keuze bepalen op een andere rech­terlijke instantie.
13.3 De algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Middelburg.
13.4 De algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Terneuzen.
 
Artikel 14  Slotbepalingen.
14.1 In alle gevallen waarin een door ons gesloten ­overeen­komst ingevolge deze algemene voorwaarden kan worden ontbonden of geannu­leerd, geschiedt dit zonder rech­telijke tussenkomst.
14.2 Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden bij rechte­lijke uitspraak ongeldig of onverbindend mocht worden ver­klaard, behouden de overige bepalingen volledige gelding.
14.3 Wij zijn te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaar­den te wijzigen resp. aan te passen.
 

PRIVACYVERKLARING Climanova BV.

Betreft : Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere relaties.

Graag maken wij u erop attent dat Climanova B.V. de persoonsgegevens die u ons verstrekt zal verzamelen en gebruiken, omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren.

Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten, als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer, dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk, dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden, in verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u, is mogelijk. Dit zal echter nooit gebeuren in het kader van commerciële toepassingen maar enkel om praktische redenen in het kader van de overeenkomst (vb. afleveradres componenten en diensten.

Daarnaast maken wij gebruik van serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken.

Tevens maken wij gebruik van softwarepakketten en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief-mailingdienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan onze afdeling Sales.

Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen.

Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Bewaarperiode persoonsgegevens: Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd, maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk zeven jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk zeven jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar, waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten: U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Climanova BV – 15 april 2018.